Medlemsbetingelser | Happy2Fitness

Medlemsbetingelser

Følgende medlemsbetingelser er gældende pr. 1 Juli 2017.

§1. Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

For at kunne fastslå medlemmets identitet personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til H2F . Det er medlemmets ansvar, at H2F til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskort:
Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til H2F , som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed:
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 8. Årsmedlemskab ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for.

§4. Betaling:
Ved oprettelse af et årsmedlemskab forudbetaler oprettelse og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betales via betalingsservice opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis H2F er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter H2F’s gældende takster.

§5. For sen betaling:
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har H2F  ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og  H2F forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af H2F’s fulde tilgodehavende er sket.

§6. Prisændringer:
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i center og på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

Alle vores medlemskaber er underlagt evt. prisændringer, også firma aftaler og løbende kampagner.

§7. Beroperioder:
Medlemskabet kan kun sættes i bero 1 gang om året, i en periode på minimum 1 måned og maximalt 4 måneder pr. gang. Beroperioden starter fra den første i kommende måned. For hver beroperiode betales et gebyr på kr. 149,- kontant efter H2F’s gældende takster.

Medlemskabet kan sættes i bero ved at skrive til info@happy2fitness.dk

I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en berosætning med kvitteringen modtaget fra centeret på mail. Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8. Opsigelse af medlemskaber:
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges, løbende måned + 1 måned, dog først efter evt. bindings periode.

Opsigelse kan ske ved at skrive en mail til info@happy2fitness.dk

Vær opmærksom på at ved opsigelse betales den sidste måneds kontingent.

§9. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer:
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav H2F måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

§10. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træning foregår i et H2F center eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af H2F ). Alle førstegangstrænende bør konsultere et personale inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med H2F. H2F tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§11. Værdigenstande:
H2F bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler:
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af H2F’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. H2F kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§13. Afmelding af reservation:
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest to timer før Holdstart. Afmelding til et hold kan kun ske via H2F website, telefonisk eller ved personligt fremmøde i centret.

Hvis medlemmet ikke melder afbud senest to timer før holdstart, betales et gebyr på kr. 35,00 v. Dibs eller PBS, som opkræves næste trækning.

Hvad angår klippekort trækkes et klip automatisk.

Hvad angår årsmedlemskaber fratrækkes 3 dag fra medlemskabets gyldighedsperiode ved manglende afbud til hold.

§14. Udelukkelse af medlem:
H2F kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af H2F opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt H2F ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i. H2F.

§15. Ændring af medlemsbetingelser:
H2F kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via opslag i center og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på H2F ’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. H2F har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§16. Nyhedsbreve og information:
Når et medlem vælger at takke ja til at modtage H2F ’s elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidigt til, at H2F må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails.

Kontakt os

Happy2Fitness

Åbningstider

  • Mandag - torsdag:5:00 - 22:00
  • Bemandet:8:00 - 19:00
  • Fredag:5:00 - 22:00
  • Bemandet:8:00 - 17:00
  • Lørdag - søndag:5:00 - 22:00
  • Bemandet:8:00 - 11:00

Telefonnummer: 5350 0347

Kontakt os